Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики"

2. Код за ЄДРПОУ

13553812

3. Місцезнаходження

13303  Житомирська область, м. Бердичiв вул. Ватутiна, буд. 10-А

4. Міжміський код, телефон та факс

04143 40884 04143 40884

5. Електронна поштова адреса

bpoty @ bpoty.berdychiv.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.bpoty.berdychiv.in.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.04.2014 р.) 17.04.2014 р. припиненi повноваження голови Наглядової ради Савицького Олега Романовича в зв"язку з закiнченням термiну обрання. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0660%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 05.04.2011 р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.04.2014 р.) 17.04.2014 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради Мединського Андрiя Миколайовича в зв"язку з закiнченням термiну обрання. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1319%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 05.04.2011 р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.04.2014 р.) 17.04.2014 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради Глейзер Iрини Олександрiвни в зв"язку з закiнченням термiну обрання. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.3535%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 05.04.2011 р.

Савицький Олег Романович обраний 17.04.2014 р. членом Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.04.2014 р.) та обраний головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 17.04.2014 р.) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0660%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора.

Петровський Петро Анатолiйович обраний 17.04.2014 р. членом Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.04.2014 р.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади приватного підприємця.

Глейзер Iрина Євгенiвна обрана 17.04.2014 р. членом Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.04.2014 р.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного бухгалтера.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.Директор ____________ Котов Василь Васильович