Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство "Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:

Приватне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

13553812

1.4. Місцезнаходження емітента:

13303, Житомирська обл., м.Бердичiв вул. Ватутiна, буд. 10-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:

(04143) 40884

1.6. Електронна поштова адреса емітента:

bpoti@emitent.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.bpoty.berdychiv.in.ua

1.8. Вид особливої інформації:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Тригубець Тетяна Миколаївна (паспорт ВМ 453277, виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 20.01.1998 р.) звiльнена 19.07.2013 р. з посади головного бухгалтера Товариства за згодою сторін згідно з наказом директора (Наказ №1 вiд 19.07.2013 р.). Часткою в статутному капіталі (акціями) Емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебувала з 16.02.1998 р. Замість звільненої особи на посаду головного бухгалтера Товариства нікого не призначено в зв’язку з тим, що за штатним розкладом посада головного бухгалтера на підприємстві не передбачена.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади. Директор Котов Василь Васильович