Приватне акціонерне товариство «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики» (код за ЄДРПОУ 13553812, місцезнаходження - Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 17 квітня 2014 року о 10 годині, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна,10-А (в кабінеті № 2). Реєстрація учасників зборів проводитиметься 17 квітня 2014 року з 9.30 до 9.50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

  1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізора за 2013 рік.

  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

  4. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.

  5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – крім того, довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням Товариства в кабінеті № 2, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Котов В.В. Телефон для довідок 04143 40881. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складається на 24 годину 11 квітня 2014 року.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються тільки в письмовому вигляді, в строки не пізніше ніж за 20 днів до початку загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

Усього активів

5053,6

5055,4

Основні засоби

5052,0

5052,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

1,1

3,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,5

0,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(166,4)

(165,2)

Власний капітал

4955,4

4956,6

Статутний капітал

895,6

895,6

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

98,2

98,8

Чистий прибуток (збиток)

0,2

1,2

Середньорічна кількість акцій, шт.

1516

1516

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

2

1